Odricanje od državljanstva BiH

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili u diplomatsko konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inozemstvu (DKP).

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

  1. Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija);
  2. Prijava boravka u inostranstvu;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevodioca u BiH ili u inozemstvu – ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inozemstvu, ovjerena od strane DKP-a ili kod notara.

3.  Izvod iz MKR u Bosni i Hercegovini – rodni list

4.   Uvjerenje o državljanstvu BiH;

5.  Vjenčani list (za lica koja su u braku);

Ovi dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

6.  Presudu o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);

7.  Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP-a, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju istog;

8.  Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o njenom neposjedovanju;

9.  Uplatnicu na iznos ekvivalentan 200 KM za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo država bivše SFRJ, a za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo drugih država, uplatnicu na iznos ekvivalentan 800 KM administrativne takse po predmetu.

U postupku odricanja od državljanstva BiH za malodobnu djecu, pored izjave o odricanju, potrebna je i izjava o saglasnosti oba roditelja za odricanje, a ako su djeca starija od 14 godina i njihova izjava o saglasnosti za prestanak državljanstva BiH odricanjem.

Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik kod nadležnog organa iz tačke 1., ili se prilažu ovjerene izjave uz zahtjev za odricanje.

Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih.

Posebne napomene:

  • Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj.
  • Za lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, vjenčano, odnosno na drugi način promijenjeno prezime, mora biti upisano u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH.
  • U predmetima odricanja putem DKP-a, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja.
  • Lična karta (ne fotokopija lične karte) ili uvjerenje o njenom neposjedovanju, mora se dostaviti od strane nadležnog DKP-a, uz predmet odricanja, sa odgovarajućom konstatacijom u propratnom aktu (samo za odrasle).

Comments are closed.