Upis u matične knjige

Prijava rođenja djeteta

Uz zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja i obrazac za prijavu rođenja djeteta dužni ste dostaviti sljedeće:

 1. međunarodni rodni list za dijete (ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana izdavanja);
 2. dokaz da su roditelji ili jedan od roditelja državljani Bosne i Hercegovine. Kao dokaz državljanstva može poslužiti;
 • kopija važeće putne isprave ili
 • izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, pri čemu oba ova dokumenta na smiju biti starija od šest mjeseci,

3. potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Prijava zaključenja braka

Građani koji su sklopili brak izvan Bosne i Hercegovine (bilo gdje u inostranstvu, isključujući konzulate i ambasade naše zemlje), a nisu u matičnom uredu u Bosni i Hercegovini prijavili zaključenje braka pred inostranim vlastima, dužni su dostaviti:

 1. original vjenčanog lista zvaničnog organa zemlje u kojoj su sklopili brak. (Napomena: Porodični zakon Bosne i Hercegovine priznaje isključivo građanske brakove, odnosno brakove sklopljene pred civilnim organima vlasti);
 2. popunjen obrazac “Prijava zaključenja braka”;
 3. ovjereni prevod vjenčanog lista (prevod ovlaštenog prevodioca);
 4. dokaz o državljanstvu BiH (kopija pasoša BiH ili original Uvjerenja o državljanstvu BiH koje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana izdavanja);
 5. potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taks.

Prijava smrti

Spisak dokumenata neophodnih za prijavu smrti državljanina Bosne i Hercegovine u inostranstvu koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za prijavu smrti:

 1. original (ili ovjerenu kopiju) potvrde o smrti izdanu od strane inostranog organa;
 2. prevod potvrde o smrti na jednom od jezika ustavotvornih naroda BiH, ovjeren od strane sudskog tumača, odnosno osobe ovlaštene za prevođenje;
 3. kopiju dokumenta kojim dokazujete identitet i državljanski status umrle osobe;
 4. potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Comments are closed.