Viza za ulazak u BiH

Građanima Republike Poljske nije potrebna viza za putovanje u Bosnu i Hercegovinu.

Da bi saznali da li vam je potrebna viza za Bosnu i Hercegovinu, molimo vas da pogledate sljedeći link i izaberete zemlju čiji ste državljanin/državljanka: http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/default.aspx

Izdavanje viza se vrši prema;  Pravilnik za izdavanje viza za dugoročni boravak (Viza D) i postupanju kod izdavanja takvih vizaPravilnik o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i tranzitne vize (Viza B) i Odluka o vizama za BiH koja se primjenjuje od 24.12.2008. godine

Za dobijanje vize potrebno je predati sljedeće dokumente:

  1. Važeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90 dana od dana isteka vize).
  2. Zahtjev za izdavanje vize – popunjen i potpisan
  3. Kopiju povratne karte
  4. Fotografiju pasoškog formata
  5. Dokaz o uplati konzularne takse

Uz gore navedene dokumente treba dostaviti:

a) Za turističko putovanje:

  • Vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani plaćen u punom iznosu
  • Kopiju bankovnog izvoda – dokaz o dovoljnim sredstvima kojima će biti pokriveni troškovi tokom boravka u Bosni i Hercegovini.
 

b) Za posjete članovima porodice ili prijateljima:

  • Originalno pozivno pismo državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH kojeg namjeravate posjetiti, ovjereno kod nadležnih organa  uprave i organizacione jedinice Ministarstva bezbjednosti BiH po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije. Pozivno pismo mora sadržavati podatke o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će davalac pozivnog pisma obezbjediti troškove smještaja, liječenja, izdržavanja i drugih troškova koji mogu biti prouzrokovani boravkom stranca u BiH, kao i troškove izlaska stranca iz BiH.
 

c) Za poslovno putovanje:

  • Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu
  • Poziv domaćeg ili stranog pravnog lica registrovanog u BiH, ovjeren kod nadležnih organa (nadležna organizaciona jedinica Ministarstva bezbjednosti BiH i nadležna privredna komora po poslovnom sjedištu davaoca garancije-poziva). Poziv mora sadržavati detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će izdavalac poziva obezbjediti troškove smještaja, liječenja, izdržavanja i drugih troškova koji mogu biti prouzrokovani boravkom stranca u BiH, kao i troškove izlaska stranca iz BiH.
 

Takse za izdavanje vize:

a) jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza                                     31 euro

b) višekratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza do 90 dana                      57 euro

c) višekratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza duže od 90 dana              72 euro

Napomene:

Zahtjev treba dostaviti najranije 30 dana a najkasnije 3 dana prije datuma putovanja.
Konzularna taksa pokriva samo obradu zahtjeva za izdavanje vize.Taksa se ne vraća u slučaju ako je zahtjev odbijen.
Zahtjev se lično podnosi radi intervjua.

Comments are closed.