Ovjera prepisa-fotokopije

Ovjeravanje prepisa neke isprave vrši se u cilju potvrđivanja da je taj prepis istovjetan sa svojim originalom.

Prilikom utvrđivanja istovjetnosti prepisa isprave sa tekstom originalne isprave, cijeli tekst prepisa se brižljivo upoređuje sa tekstom izvorne isprave.

Prepis se mora slagati sa tekstom originalne isprave i u pravopisu, interpunkciji i skraćivanju riječi. Na isti način se utvrđuje i istovjetnost fotokopije isprave sa originalnom ispravom, jer se i fotokopija smatra prepisom.

Originalne dokumente za ovjeru u Ambasadi BiH treba dostaviti lično zajedno s potvrdom o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Comments are closed.