Evidentiranje i određivanje JMBG (jedinstveni matični broj građana)

U svrhu određivanja jedinstvenog matičnog broja građana (JMB) za državljane BiH koji borave u inostranstvu potrebno je dostaviti:

  1. Štampanim slovima čitko i tačno popunjen i potpisan zahtjev za određivanje JMG.
  2. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (ne stariji od šest mjeseci od dana izdavanja).
  3. Originalno uvjerenje o državljanstvu BiH (ne smije biti starije od šest mjeseci od dana izdavanja), što nije potrebno ako se vrši prijava rođenja djeteta.
  4. Potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Comments are closed.