Često postavljana pitanja (ČPP)

 1. 1. Da li Poljacima treba viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu ?

Državljani Republike Poljske izuzeti su od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine do 90 dana

 1. 2. Mogu li građani R. Poljske putovati sa ličnom kartom u Bosnu i Hercegovinu?

Državljani sljedećih država mogu ući u BiH, osim s putnom ispravom i sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

 • države članice Evropske Unije,
 • države potpisnice Šengenskog sporazuma,
 • Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

 1. 3. Šta je potrebno građanima koji imaju stalni boravak u R. Poljskoj, a imaju pasoše zemlje za koju se zahtjeva viza Bosne i Hercegovine?
 1. Da posjeduje važeću putnu ispravu, ili drugi dokument na osnovu odluke Savjeta ministara BiH,
 2. da posjeduje sredstva za izdržavanje za ulazak, boravak i izlazak iz zemlje, uključujući sredstva za zdravstvenu zaštitu.
 3. da ima ulaznu vizu susjedne države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje.
 4. originalno pozivno pismo ( poslovno ili privatno) koje mora biti ovjereno od strane nadležnih organa BiH.
 5. ukoliko dolaze u BiH posredstvom turističke organizacije moraju imati vaučer turističke organizacije, da raspolažu novčanim sredstvima 150 km za svaki dan boravka u BiH ili protuvrijednost u drugoj konvertibilnoj valuti.
 1. 4. Šta je potrebno od dokumenata za putovanje u Bosnu i Hercegovinu automobilom?

Pored lične karte, pasoša lice mora posjedovati vozačku dozvolu, saobraćajnu dozvolu automobila kojim upravlja, (međunarodnu punomoć da može upravljati vozilom ukoliko saobraćajna dozvola glasi na nekoga drugog) i zeleni karton.

 1. 5. Šta je potrebno od dokumenata za putovanje u Bosnu i Hercegovinu kućnih ljubimaca?

Važeći pasoš sa uredno primljenim vakcinacijama, potvrdu veterinara da životnija ne boluje od kakvih zaraznih bolesti.

 1. 6. Šta je potrebno za upis djece u knjige rođenih Bosne i Hercegovine?

Original rodni list (internacionalni), važeći pasoš Bosne i Hercegovine roditelja te čitko popunjen zahtjev koji se ovjeri od strane ambasade.

 1. 7. Koji su dokumenti potrebni za određivanje i evidentiranje JMBG?
 • Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, ne stariji od šest mjeseci,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci,
 • kopija pasoša BiH roditelja i  oba roditelja podnose zahtjev za određivanje i evidentiranje JMBG.
 1. 8. Koja je valuta u Bosni i Hercegovini?

U BiH je konvertibilna marka (KM), koja ima stalni kurs u odnosu na euro.

 1. 9. Da li se može valutu BiH kupiti u Poljskoj?

Ne

 

Comments are closed.