Zrzeczenie się obywatelstwa BiH

Osoba, która zrzeka się obywatelstwa Bośni i Hercegowiny składa oświadczenie o zrzeczeniu się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na odpowiednim formularzu w Ministerstwie Spraw Cywilnych Bośni i Hercegowiny lub w przedstawicielstwie konsularno dyplomatycznym BiH za granicą (DKP).

Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczeniu jego nadania obywatelstwa (promesa);
  2. Potwierdzenie o zameldowaniu za granicą;

Wymienione dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, w BiH lub za granicą,  na jeden z języków oficjalnych BiH – poświadczone urzędowo, a ewentualne pełnomocnictwo, wydane za granica, poświadczone przez przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne (DKP) lub notariusza.

3.  Akt urodzenia;

4.  Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH);

5.  Akt małżeństwa (w przypadku osób będących w związku małżeńskim);

Powyższe dokumenty nie mogą być starsze niż 6 miesięcy

6.  Wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód (w przypadku osób rozwiedzionych);

7.  Poświadczoną kopię paszportu BiH (strona ze zdjęciem poświadczona przez właściwe DKP, notariusza lub inny właściwy organ BiH) lub zaświadczenie o nieposiadaniu paszportu;

8. Ważny dowód osobisty wydany w BiH lub zaświadczenie o jego nieposiadaniu;

9.  Dowód wniesienia opłaty w wysokości 200 KM (lub ekwiwalent w innej walucie) dla osób posiadających lub nabywających obywatelstwo państw byłej SFRJ, a w przypadku osób posiadających lub nabywających obywatelstwo innego państwa dowód wniesienia opłaty w wysokości 800 KM (lub ekwiwalent w innej walucie) opłaty administracyjnej.

W sprawie zrzeczenia się obywatelstwa BiH w przypadku osób małoletnich, poza oświadczeniem o zrzeczeniu się obywatelstwa, niezbędna jest zgoda obojga rodziców na zrzeczenie się obywatelstwa, a w przypadku małoletnich powyżej 14 roku życia wymagane jest także ich pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa BiH..

Oświadczenia składa się poprzez złożenie podpisu na protokole we właściwym organie z punktu 1 lub poprzez dołączenie poświadczonych oświadczeń wraz z wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa.

Jeżeli jedno z rodziców jest cudzoziemcem należy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwie innego państwa, a jeżeli jedno z rodziców jest osoba zmarłą, należy dołączyć odpis aktu zgonu.

Uwagi dodatkowe:

  • Wszystkie osoby które zrzekają się obywatelstwa BiH muszą mieć nadany numer ewidencyjny obywatela.
  • W przypadku osób, które zmieniły nazwisko poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub w jakikolwiek inny sposób, przyjęte nazwisko musi być zapisane w akcie urodzenia i w dokumencie stwierdzający posiadanie obywatelstwa BiH.
  • W przypadku zrzekania się  obywatelstwa w przedstawicielstwie dyplomatyczno – konsularnym (DKP) na dokumencie towarzyszącym musi się znaleźć lista dokumentów dołączonych do sprawy.
  • Dowód osobisty (nie jego kopia) lub zaświadczenie o nie posiadaniu dowodu osobistego muszą zostać dostarczone przez DKP wraz z aktami sprawy, z odpowiednią adnotacja w dokumencie towarzyszącym (tylko w przypadku osób dorosłych).

Comments are closed.