Wpis do rejestru

 

Zgłoszenie narodzin dziecka

Wraz z wnioskiem o nadanie jednolitego numery ewidencyjnego i formularzem zgłoszenia narodzin dziecka należy złożyć następujące dokumenty:

 1. międzynarodowy akt urodzenia dziecka (nie może być starszy niż 6  miesięcy);
 2. potwierdzenie, że rodzice lub jedno z rodziców jest obywatelem Bośni i Hercegowiny. Potwierdzeniem takim może być:
 • kopia ważnego paszportu lub,
 • odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, przy czym oba dokumenty nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

3.  dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Zgłoszenie zawarcia małżeństwa

Obywatele, którzy zawarli związek małżeński poza Bośnią i Hercegowina (w dowolnym miejscu za granicą z wyłączeniem Konsulatów i Ambasad BiH), a nie zgłosili faktu zawarcia małżeństwa przez zagranicznymi organami w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bośni i Hercegowinie zobowiązani są dostarczyć:

 1. oryginał aktu ślubu wystawiony przez organ państwa, w którym zostało zawarte małżeństwo. (Uwaga: Prawo Rodzinne Bośni i Hercegowiny uznaje wyłącznie śluby cywilne zawarte przed cywilnymi organami władzy);
 2. wypełniony formularz “Zgłoszenie zawarcia małżeństwa”;
 3. uwierzytelnione tłumaczenie aktu małżeństwa wykonane przez tłumacza przysięgłego;
 4. dowód na posiadanie obywatelstwa BiH (kopia paszportu BiH lub oryginał Zaświadczenia o posiadaniu obywatelstwa BiH, które nie może być starsze niż sześć miesięcy) oraz;
 5. dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Zgłoszenie zgonu

Lista dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zgonu obywatela Bośni i Hercegowiny za granicą, które należy dołączyć do wniosku o zgłoszenia zgonu:

 1. oryginał lub odpis aktu zgonu wystawionego przez zagraniczne organy;
 2. uwierzytelnione tłumaczenie aktu zgonu na jeden z oficjalnych języków Bośni i Hercegowiny;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo zmarłego;
 4. dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Comments are closed.