Wiza wjazdowa do BiH

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Bośni i Hercegowiny.

Informację czy potrzebna  jest wiza do Bośni i Hercegowiny można uzyskać pod linkiem  http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx wybierając nazwę państwa, którego są Państwo obywatelami.

Wizy wydawane są zgodnie z przepisami zawartymi w: Pravilnik za izdavanje viza za dugoročni boravak (Viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza i Pravilnik o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i tranzitne vize (Viza B) i Odluka o vizama za BiH koja se primjenjuje od 24.12.2008. godine.

W celu uzyskania wizy należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Ważny paszport (musi być ważny minimum 90 dni od daty upływu ważności wizy)
  2. Wniosek o wydanie wizy – wypełniony i podpisany
  3. Kopię biletu w obie strony
  4. Zdjęcie paszportowe
  5. Potwierdzenie o uiszczeniu opłaty konsularnej.

Wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy dostarczyć

a)     wyjazd turystyczny:

  • voucher biura podróży ze szczegółowymi danymi na temat opłaconego miejsca noclegu i wyżywienia,
  • kopia wyciągu z rachunku bankowego – potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Bośni i Hercegowinie.

b)     wyjazd prywatny do rodziny/ przyjaciół

  • oryginał zaproszenia wystawionego przez obywatela BiH lub cudzoziemca posiadającego pozwolenie na pobyt stały w BiH. Zaproszenie musi być poświadczone przez wydział terenowy Ministerstwa Bezpieczeństwa BiH właściwy dla miejsca pobytu lub działalności osoby zapraszającej. Zaproszenie musi zawierać dane osoby zapraszającej oraz zapraszanej, w tym numer paszportu i oświadczenie, że zapraszający pokrywa koszty noclegu, utrzymania, leczenia i inne, które mogą wystąpić podczas pobytu cudzoziemca w BiH, a także koszty wyjazdu cudzoziemca z BiH.

c)      wyjazd służbowy

  • pismo od pracodawcy z informacją o powodach wyjazdu do Bośni i Hercegowiny
  • oryginał zaproszenia wystawionego przez osobę prawną (krajową lub zagranicznej zarejestrowanej w BiH) i poświadczone przez właściwy wydział terenowy Ministerstwa Bezpieczeństwa BiH oraz Izbę Gospodarczą BiH właściwą dla siedziby zapraszającego. Zaproszenie musi zawierać dane osoby zapraszanej, w tym numer paszportu oraz oświadczenie zapraszającego, że pokrywa koszty noclegu, leczenia, utrzymania i innych kosztów, które mogą wystąpić podczas pobytu cudzoziemca w BiH, a także koszty wyjazdu z BiH.

Opłaty konsularne za wydanie wizy:

a) wiza jednokrotnego wjazdu lub wiza tranzytowa                         31 euro

b) wiza wielokrotnego wjazdu lub wiza tranzytowa do 90 dni            57 euro

c) wiza wielokrotnego wjazdu lub wiza tranzytowa ponad 90 dni      72 euro

Uwagi:

Wniosek należy złożyć najwcześniej 30 dni a najpóźniej 3 dni przed datą wyjazdu.
Opłata konsularna pokrywa koszty procedury administracyjnej przeprowadzonej w celu wydania wizy. Opłata konsularna jest bezzwrotna (w przypadku odmowy wydania wizy).
Wniosek należy składać osobiście ze względu na konieczność przeprowadzenia wywiadu.

Comments are closed.