Procedura dodatkowego wpisu do księgi urodzeń

W celu dokonania dodatkowego wpisu do księgi urodzeń (MKR) należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz wniosku o nadanie numeru JMB;
  2. Oryginał Odpisu aktu urodzenia wystawionego na formularzu międzynarodowym;
  3. Dowód, że rodzice lub jedno z rodziców są obywatelami Bośni i Hercegowiny;
  4. Dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Comments are closed.