Paszport

Informujemy obywateli Bośni i Hercegowiny (BiH) przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej, że Ambasada Bośni i Hercegowiny w Warszawie nie wydaje nowych biometrycznych paszportów. W celu otrzymania nowego paszportu należy zwrócić się do naszej Ambasady w Berlinie i umówić termin złożenia wniosku. Ambasada Bośni i Hercegowiny w Berlinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Numery telefonów kontaktowych: + (49 30) 814 712 32 i + (49 30) 814 712 31

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • paszport podlegający wymianie,
  • pozwolenie na pobyt w Polsce,
  • dowód wniesienia opłaty za paszport.

Osoba nie posiadająca ważnego dowodu osobistego BiH musi przed złożeniem wniosku o paszport dokonać zgłoszenia JMB w centralnej ewidencji poprzez złożenie formularza JMB-7.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis aktu urodzenia (nie starszy niż 6 miesięcy),
  • potwierdzenie posiadania obywatelstwa BiH (nie starsze niż 6 miesięcy).

W przypadku składania wniosku o wydanie paszportu dla osoby małoletniej konieczne jest, aby oboje rodzice posiadali JMB w centralnej bazie danych BiH oraz by oboje rodzice byli obecni przy składaniu wniosku w Ambasadzie. W przypadku gdy jeden z rodziców nie może być obecny przy zbieraniu danych biometrycznych od małoletniego, należy dołączyć pisemną zgodę nieobecnego rodzica, poświadczoną urzędowo lub decyzję właściwego organu BiH o posiadaniu wyłącznych praw rodzicielskich w sytuacji gdy drugi z rodziców nie żyje  lub uznany został za zaginionego.

Podczas składania wniosku obecność małoletniego, dla którego składa się wniosek, jest obowiązkowa ze względu na konieczność zebrania danych biometrycznych.

Opłaty:

Osoby powyżej 7 roku życia: 124 euro

Duplikat paszportu dla osoby powyżej 7 roku życia: 216 euro

Osoby poniżej 7 roku życia: 78 euro

Duplikat paszportu dla osoby powyżej 7 roku życia: 121 euro

Paszport odbiera się osobiście.

Uwaga:

Obywatelom BiH zwracamy uwagę, że fakt wpisania JMB w paszporcie lub odpisie aktu urodzenia nie oznacza automatycznie, że JMB został wpisany również do centralnej ewidencji. Tylko odpowiednie zaświadczenie z właściwego organu BiH oraz ważny dowód osobisty jest potwierdzeniem, że JMB został wpisany do ewidencji.


Comments are closed.