Ewidencja i nadawanie JMBG (numer ewidencyjny obywatela)

W celu nadania numeru ewidencyjnego (JMB) dla obywateli BiH przebywających za granicą należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony czytelnie, wielkimi literami i podpisany własnoręcznie wniosek o nadanie numeru JMB;
  2. Odpis aktu urodzenia z BiH (nie może być starszy niż 6 miesięcy);
  3. Oryginał Zaświadczenia o posiadaniu obywatelstwa BiH (nie może być starsze niż 6 miesięcy) – dokument ten nie jest potrzebny w wypadku, gdy się zgłasza narodziny dziecka;
  4. Dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Comments are closed.